بایکانی بیماری های مجاری ادراری

بیماری های مجاری ادراری

تکرر ادرار و درمان قطعی آن

تکرر ادرار به معنی نیاز دفع ادرار بیشتر از حد معمول است در اصل بدین صورت  است که افراد با نوشیدن مقدار کم مایعات در